Darmowa wysyłka przy zakupach powyżej 300 zł.

Ogólne Warunki Handlowe

1. Podstawowe dane o Sprzedawcy


Sprzedawca:

Hanhart Morkovice s.r.o.,  Nádražní 453,  768 33 Morkovice, Republika Czeska, spółka handlowa zarejestrowana w rejestrze handlowym prowadzonym przy Sądzie Okręgowym w Brnie, dział C, wpis 19672

Sprzedawca jest płatnikiem VAT.

Nr id. IČ: 60755962

NIP  CZ60755962

(w dalszej części zwany ""Sprzedawcą"")

Dane kontaktowe:

Telefon:+420 573 370 131

FAX:+420 573 380 438

Email: porkert@hanhart.cz

 

1.  Postanowienia ogólne

Wszystkie umowy zawierane są zgodnie z porządkiem prawnym Republiki Czeskiej. Jeżeli stroną umowy jest konsument, w stosunkach nieuregulowanych ogólnymi warunkami handlowymi stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego (nr 89/2012 Dz. U. Rep. Czeskiej) oraz ustawy o ochronie konsumentów (nr 634/1992 Dz.U. Rep. Czeskiej). Jeżeli stroną umowy nie jest konsument, w stosunkach nieuregulowanych ogólnymi warunkami handlowymi stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego (nr 89/2012 Dz.U.Rep. Czeskiej).

 

Kupującym – konsumentem jest każda osoba, która poza zakresem swojej działalności gospodarczej lub samodzielnego wykonywania zawodu zawiera umowę z przedsiębiorcą lub w inny sposób z nim współpracuje. Kupującym niebędącym konsumentem jest przedsiębiorca. Za przedsiębiorcę uważa się także osobę zawierającą umowy związane z własną działalnością gospodarczą, produkcyjną lub podobną lub w ramach samodzielnego wykonywania zawodu, a także osobę działającą w imieniu lub na rzecz przedsiębiorcy.

 

2. Zamówienie towaru

W celu złożenia zamówienia Kupujący wybiera towar, prawidłowo wypełnia formularz zamówienia i wysyła zamówienie. Złożone zamówienie na towar stanowi propozycję zawarcia umowy sprzedaży. Zamówienie służy również do rezerwacji towaru.

Kupujący może sprawdzić cenę towaru przy poszczególnych pozycjach produktów.

Przed potwierdzeniem zamówienia zostanie obliczona łączna cena za towar, łącznie z kosztem dostawy i pakowania, a Kupujący zostanie poproszony o jej zaakceptowanie.

Ceny produktów obowiązują w chwili złożenia zamówienia.

Sprzedawca nie gwarantuje natychmiastowej dostępności wszystkich pozycji zamówienia. Dostępność towaru będzie zawsze potwierdzana w odpowiedzi na zapytania kupującego. Towaru, dla którego nie ma opcji „dodaj do koszyka” nie ma na magazynie.

Wiążącym potwierdzeniem zamówienia nie jest automatycznie wygenerowane elektroniczne potwierdzenie otrzymania zamówienia w systemie sprzedawcy, lecz potwierdzenie przesłane pocztą elektroniczną oznaczone jako „potwierdzenie zamówienia” lub telefoniczne potwierdzenie zamówienia przez sprzedawcę, gdy sprzedawca i kupujący potwierdza treść zamówienia, w szczególności rodzaj towaru, liczbę sztuk, cenę za towar, koszt dostawy oraz termin dostawy. Umowa sprzedaży zostaje zawarta w momencie potwierdzenia zamówienia.

Anulowanie zamówienie

Zarówno kupujący, jak i sprzedający mogą anulować zamówienie kupującego bez podania przyczyny zanim sprzedawca potwierdzi zamówienie. Jeżeli sprzedawca anuluje zamówienie, zazwyczaj podaje przyczynę braku możliwości potwierdzenia zamówienia.

Anulowanie zamówienia po zawarciu umowy sprzedaży jest możliwe wyłącznie za uprzednim porozumieniem sprzedawcy i kupującego oraz na wzajemnie ustalonych warunkach.

3. Informacje dla konsumentów

Umowa konsumencka

 

Przepisy tego artykułu regulują prawa i obowiązki stron umowy jedynie w przypadku, gdy kupującym jest konsument w rozumieniu ust. § 1810 KC (por. wyżej).

 Kupujący przed wysłaniem zamówienia do Sprzedawcy ma możliwość sprawdzenia i zmiany danych, które Kupujący wprowadził w zamówieniu, mając także na uwadze możliwość wykrycia i poprawienia przez Kupującego błędów powstałych przy wprowadzaniu danych do zamówienia.

 Zawierając umowę sprzedaży, kupujący potwierdza, że zapoznał się z niniejszymi ogólnymi warunkami handlowymi.

 

Odstąpienie od umowy

Jeżeli umowa została zawarta przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, kupujący ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny i bez jakichkolwiek kar w terminie 14 dni od dnia odbioru świadczenia. W przypadku, gdy sprzedawca nie przekazał kupującemu informacji, które jest on zobowiązany przekazać na piśmie lub w inny podobny sposób komunikacji, termin na odstąpienie od umowy wynosi 3 miesiące od od dnia odbioru świadczenia. Jeżeli jednak w tym okresie informacje zostaną prawidłowo przekazana, termin trzymiesięczny kończy się i od tego momentu zaczyna biec termin czternastodniowy.

 Odstąpić od umowy można korzystając z formularza odstąpienia od umowy. Kupujący może wysłać odstąpienie od umowy sprzedaży na adres siedziby sprzedawcy lub na adres mailowy sprzedawcy.

 W przypadku odstąpienia kupującego od umowy zgodnie z postanowieniami poprzednich paragrafów, sprzedawca zwróci otrzymane od kupującego środki pieniężne (z wyjątkiem kwoty stanowiącej dodatkowe koszty dostawy towaru powstałe w wyniku wybranego przez kupującego sposobu dostarczenie towaru inny niż najtańszy standardowy sposób dostarczenia towaru oferowany przez sprzedawcę) do 14 dni od dnia odstąpienia przez kupującego od umowy sprzedaży w taki sam sposób, w jaki sprzedawca otrzymał je od kupującego, chyba że kupujący określi inaczej. Sprzedawca ma także prawo do zwrotu środków otrzymanych od kupującego już w momencie zwrotu towaru przez kupującego lub w inny sposób, jeżeli kupujący wyrazi na to zgodę i nie ponosi przez to żadnych dodatkowych kosztów. Jeżeli kupujący odstąpi od umowy sprzedaży, sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu otrzymanych środków kupującemu, zanim kupujący zwróci mu towar lub udowodni, że wysłał towar sprzedawcy.

 Jeżeli kupujący skorzysta z prawa odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni od odbioru świadczenia, jest on zobowiązany do przekazania sprzedającemu wszystkiego, co nabył na podstawie umowy sprzedaży w ciągu 14 dni od odstąpienia od umowy. Jeżeli nie jest to już możliwe (np. towar został w międzyczasie uszkodzony lub zniszczony), kupujący ma obowiązek zapewnić rekompensatę pieniężną za to, czego nie można już zwrócić. Jeżeli zwrócony towar jest uszkodzony tylko częściowo, sprzedawca może dochodzić wobec kupującego prawa do rekompensaty i potrącenia kwoty roszczenia ze zwracanej ceny sprzedaży. W takim wypadku sprzedawca ma obowiązek udowodnienia powstałej szkody. W takim przypadku sprzedawca zwraca kupującemu jedynie obniżoną cenę sprzedaży.

Zgodnie z § 1837 Kodeksu Cywilnego (Rep. Czeskiej) prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje kupującemu w szczególności w przypadku umów:

 • o świadczenie usług, jeżeli zostały spełnione za jego uprzednią wyraźną zgodą przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, a sprzedawca poinformował kupującego przed zawarciem umowy, że w takim przypadku nie przysługuje mu prawo odstąpienia od umowy,
 • o dostawę towarów lub usług, których cena zależy od wahań na rynku finansowym, niezależnie od woli sprzedawcy, i które mogą wystąpić w okresie do odstąpienia od umowy,
 • o dostawie napojów alkoholowych, które mogą zostać dostarczone dopiero po upływie trzydziestu dni i których cena zależy od wahań na rynku finansowym niezależnych od woli sprzedawcy,
 • o dostawie towaru, który został zmodyfikowany zgodnie z życzeniem kupującego lub dla niego,
 • o dostawie towarów łatwo psujących się, a także towarów, które po dostawie zostały nieodwracalnie zmieszane z innymi towarami,
 • o naprawie lub konserwacji przeprowadzanej w miejscu wyznaczonym przez kupującego na jego żądanie; nie dotyczy to jednak przypadku wykonania innych niż wymagane napraw lub dostarczenia części zamiennych innych niż wymagane,
 • o dostawie towaru w zamkniętym opakowaniu, który kupujący wyjął z opakowania i ze względów higienicznych nie ma możliwości jego zwrotu,
 • o dostarczenie nagrania audio lub wideo albo programu komputerowego, jeżeli naruszone zostało oryginalne opakowanie,
 • o dostarczanie gazet, periodyków lub czasopism,
 • o zakwaterowaniu, transporcie, wyżywieniu lub organizacji czasu wolnego, jeżeli sprzedawca świadczy te usługi w określonym terminie,
 • zawartych na podstawie aukcji publicznej zgodnie z przepisami prawa regulującymi aukcje publiczne, lub
 • o dostarczanie treści cyfrowych, jeżeli nie zostały one dostarczone na nośniku materialnym i zostały dostarczone za uprzednią wyraźną zgodą kupującego przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, a sprzedawca poinformował konsumenta przed zawarciem umowy, że w takim przypadku kupujący nie ma prawa odstąpić od umowy

Informacje dla konsumentów przed zawarciem umowy

Kupujący wyraża zgodę na korzystanie ze środków porozumiewania się na odległość przy zawieraniu umowy sprzedaży. Koszty poniesione przez kupującego w związku z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość w związku z zawarciem umowy sprzedaży (koszty połączenia internetowego, koszty rozmów telefonicznych) pokrywa sam kupujący.

 

Reklamacje Kupującego rozpatrywane są przez Sprzedawcę za pośrednictwem podanego powyżej adresu elektronicznego lub drogą pocztową. Sprzedawca prześle informację o rozpatrzeniu reklamacji kupującego na adres elektroniczny kupującego lub pocztą na adres podany w tym celu przez kupującego.

 

Towary, które sprzedawca oferuje kupującym, są szczegółowo opisane na stronie internetowej sprzedawcy www.porkert-original.cz, łącznie z opisem głównych cech sprzedawanych produktów. Na wspomnianej stronie internetowej podane są także ceny sprzedawanych produktów. Informacje o sposobie płatności, sposobie dostawy towaru oraz wysokość kosztów jego dostawy podane są w niniejszych ogólnych warunkach handlowych.

 Z uwagi na fakt, że przy zawieraniu umowy sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego nie istnieje pisemna wersja umowy, wersja pisemna nie jest przechowywana u sprzedawcy i w związku z tym kupujący nie może mieć do niej dostępu.

 

Prawa z tytułu wadliwego wykonania

Prawa i obowiązki stron umowy dotyczące praw z tytułu wadliwego wykonania regulują odpowiednie powszechnie obowiązujące przepisy (w szczególności przepisy § 1914 do 1925, § 2099 do 2117 i § 2161 do 2174 ustawy nr 89/2012 Dz.U.Rep. Czeskiej, Kodeks cywilny).

Sprzedawca gwarantuje kupującemu, że przedmiot nie ma wad przy odbiorze. W szczególności sprzedawca ponosi wobec kupującego odpowiedzialność za to, że w chwili objęcia przez kupującego rzeczy w posiadanie,

 • rzecz ma uzgodnione przez strony właściwości, a w przypadku braku uzgodnień takie właściwości, jakie opisał sprzedawca lub producent lub jakich kupujący oczekiwał ze względu na charakter towaru i na podstawie reklamy,
 • rzecz nadaje się do celu, jaki podał sprzedawca lub do jakiego rzecz tego rodzaju jest zwykle używana,
 • jakość lub konstrukcja rzeczy odpowiada zamówionej próbce lub projektowi, jeżeli jakość lub sposób wykonania zostały ustalone na podstawie uzgodnionej próbki lub projektu,
 • jest rzeczą w odpowiedniej ilości, mierze lub wadze i
 • rzecz jest zgodna z wymogami przepisów prawa.

Jeżeli rzecz nie ma powyższych cech, kupujący może żądać dostarczenia nowej rzeczy bez wad, jeżeli nie jest to nieuzasadnione ze względu na charakter wady, ale jeżeli wada dotyczy tylko części rzeczy , kupujący może żądać jedynie wymiany części; jeżeli nie będzie to możliwe, może odstąpić od umowy. Jeżeli jednak ze względu na charakter wady to rozwiązanie jest niestosowne, w szczególności jeżeli wadę można usunąć bez zbędnej zwłoki, kupujący ma prawo do bezpłatnego usunięcia wady. Kupujący ma prawo otrzymać rzecz nową lub wymienić część nawet w przypadku wady usuwalnej, jeżeli rzecz nie może być używana prawidłowo ze względu na ponowne wystąpienie wady po naprawie lub z powodu większej liczby wad.

 W takim przypadku kupujący ma prawo odstąpić od umowy.

Jeżeli kupujący nie odstąpi od umowy albo nie skorzysta z prawa dostarczenia nowej rzeczy bez wad, wymiany jej części lub naprawy, może żądać rozsądnej zniżki. Kupujący ma prawo do rozsądnej zniżki także wtedy, gdy sprzedawca nie może dostarczyć nowej rzeczy bez wad, wymienić jej części lub naprawić, a także jeśli sprzedający nie naprawi sytuacji w rozsądnym terminie lub jeżeli naprawa ta spowodowałaby znaczne trudności dla kupującego.

Prawo z tytułu wadliwego wykonania nie przysługuje kupującemu, jeżeli przed odebraniem rzeczy wiedział on, że rzecz ma wadę, lub jeżeli wadę spowodował sam.

Kupujący uprawniony jest do skorzystania z prawa z tytułu wady towaru, która wystąpi w okresie gwarancyjnym określonym poniżej w niniejszych ogólnych warunkach handlowych. Jeżeli wada ujawni się w ciągu sześciu miesięcy od otrzymania, uważa się, że rzecz była wadliwa już w chwili odbioru.

4. Wysyłka towaru

Towar wysyłany jest za pośrednictwem przewoźnika współpracującego ze sprzedawcą. Kupujący musi wybrać jedną opcję z oferty. 

 Termin dostawy

Zamówiony towar zostanie dostarczony w możliwie najkrótszym czasie po wiążącym potwierdzeniu zamówienia, w zależności od jego dostępności i możliwości operacyjnych sprzedawcy. Towar uważa się za dostarczony w momencie dostarczenia go na adres wskazany przez klienta w zamówieniu.

 Sposób dostawy

Dostawę pod wskazany adres zapewnia sprzedawca, na terenie Republiki Czeskiej i Słowacji. Koszty dostawy są obliczane dla kupującego w trakcie procesu zakupu.   

Sposób zapłaty ceny za towar

Istnieje możliwość zapłaty za towar gotówką przy odbiorze oraz jedną z metod płatności on-line. Rachnuek bankowy na który wysyła się płatność to 107-3596950237/0100 dla płatności w koronach czeskich oraz 107-3597130257/0100 dla płatności w euro. 

Przesyłka z towarem zawsze zawiera dokument księgowy oraz instrukcję użycia produktu.

 Odbiór towaru

Sprzedawca zaleca kupującemu sprawdzenie towaru natychmiast po jego otrzymaniu. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia mechanicznego opakowania produktu sprzedawca zaleca spisanie protokołu uszkodzenia przesyłki w obecności przewoźnika. Podpisując list przewozowy przewoźnika, kupujący wyraża zgodę na odbiór towaru i potwierdza, że dotarł on w stanie nieuszkodzonym mechanicznie.

 Komunikacja pomiędzy sprzedawcą a kupującym

Dalsza komunikacja pomiędzy sprzedawcą a kupującym odbywa się za pośrednictwem poczty elektronicznej, chyba że strony ustalą inaczej. W związku z tym kupujący ma obowiązek podawać numer potwierdzenia zamówienia, aby ułatwić identyfikację transakcji.

 Zwrot towaru

Istnieje możliwość zwrotu towaru w stanie nieuszkodzonym, w oryginalnym, kompletnym opakowaniu, za pośrednictwem firmy kurierskiej mającej umowę ze sprzedawcą w terminie określonym przepisami prawa.


 5. Warunki gwarancji i reklamacje

Do ewentualnej reklamacji towaru mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy nr 89/2012 Dz. U. Rep. Czeskiej Kodeksu cywilnego, w szczególności § 2161 do § 2174.

 

Okres gwarancji

Okres gwarancji rozpoczyna się w momencie odbioru towaru przez kupującego. Dokument księgowy – faktura – pełni funkcję karty gwarancyjnej.

Okres gwarancji wynosi 2 lata, chyba że określono inaczej.

Gwarancja nie obejmuje zużycia towaru (lub jego części) spowodowanego normalnym użytkowaniem oraz innych przypadków wymienionych w § 2167 Kodeksu Cywilnego. Elementy techniczne i jakościowe towarów podane są w sklepie internetowym.

 

Procedura reklamacyjna

Reklamacje Kupującego rozpatrywane są przez Sprzedawcę za pośrednictwem podanego powyżej adresu elektronicznego lub drogą pocztową. Sprzedawca prześle informację o rozpatrzeniu reklamacji kupującego na adres elektroniczny kupującego lub pocztą na adres podany w tym celu przez kupującego. Sprzedawca niezwłocznie prześle Kupującemu informację o dalszym postępowaniu. Sprzedawca zaleca wysyłkę towaru w oryginalnym opakowaniu lub odpowiednim opakowaniu transportowym, gdyż nie odpowiada za ewentualne uszkodzenia mechaniczne powstałe przed odbiorem towaru.

 

Rozpatrzenie reklamacji

Sprzedawca lub upoważniony przez niego pracownik rozpatrzy reklamację konsumenta niezwłocznie, w skomplikowanych przypadkach w ciągu trzech dni roboczych. Do terminu tego nie wlicza się czasu właściwego dla rodzaju produktu niezbędnego do profesjonalnej oceny wady. Reklamacja, w tym usunięcie wady, powinna zostać rozpatrzona bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 30 dni od dnia złożenia reklamacji, chyba że sprzedawca i kupujący uzgodnią dłuższy termin. Przekroczenie tego terminu traktowane jest jako istotne naruszenie umowy. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Sprzedawca poinformuje Kupującego telefonicznie lub mailowo.

6. Ochrona danych osobowych

Informacje o kupujących przechowywane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych, tzw. RODO (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych),


Pouczenie osoby, której dane dotyczą – informacja zgodnie z art. 13 RODO

• Administrator sklepu internetowego jako administrator danych osobowych (zwany dalej „Administratorem”) niniejszym zgodnie z postanowieniami art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (zwanego dalej „Rozporządzeniem”) informuje swoich klientów (zwanych dalej „Osobą, której dane dotyczą”), że:

 • Dane osobowe osoby, której dane dotyczą, które zostaną przekazane Administratorowi w momencie wysłania zamówienia, będą przetwarzane w celu zawarcia umowy sprzedaży i jej późniejszej realizacji, w tym w celu obsługi ewentualnych roszczeń osoby, której dane dotyczą  z tytułu wadliwego wykonania. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych osoby, której dane dotyczą jest zatem realizacja umowy sprzedaży zawartej na podstawie zamówienia osoby, której dane dotyczą i jednocześnie wypełnienie obowiązków prawnych Administratora zgodnie z przepisami prawa regulującymi prawa i obowiązki w związku z ochroną konsumentów i rachunkowością.
 • Powodem przekazania Administratorowi danych osobowych osoby, której dane dotyczą jest identyfikacja stron umowy niezbędna do zawarcia i wykonania umowy sprzedaży, co nie byłoby możliwe bez podania tych danych.
 • Dane osobowe osoby, której dane dotyczą będą przetwarzane przez okres, w którym Administrator jest zobowiązany przechowywać te dane zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, tj. co najmniej przez 5 lat zgodnie z ustawą o rachunkowości lub przez 10 lat zgodnie z ustawą o podatku VAT.
 • Podczas przetwarzania danych osobowych osoby, której dane dotyczą nie będzie dochodziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania.
 • Administrator nie powołał inspektora ochrony danych osobowych ani nie wyznaczył przedstawiciela do realizacji obowiązków w rozumieniu Rozporządzenia. Dane osobowe osoby, której dane dotyczą, mogą być przekazywane w celu realizacji zamówienia wybranemu przez osobę, której dane dotyczą, dostawcy usług kurierskich, a także osobom świadczącym na rzecz Administratora obsługę prawną i księgową w celu należytego wykonania obowiązków określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych osoby, której dane dotyczą, do państwa trzeciego, organizacji międzynarodowej ani podmiotom trzecim innym niż wymienione powyżej.
 • Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, ma prawo do przeniesienia tych danych innemu administratorowi, a także prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna, że Administrator przetwarzając dane osobowe postępuje niezgodnie z Rozporządzeniem.

 

7. Postanowienia końcowe

Niniejsze ogólne warunki handlowe obowiązują dla wszystkich umów sprzedaży zawartych pomiędzy sprzedawcą a kupującym (konsumentem).

Niniejsze ogólne warunki handlowe obowiązują w brzmieniu podanym na stronie internetowej sprzedawcy w dniu zawarcia umowy sprzedaży.  Kupujący z chwilą zawarcia umowy sprzedaży akceptuje wszystkie postanowienia ogólnych warunków handlowych, w tym cenę za zamówiony towar podaną w potwierdzonym zamówieniu, chyba że w konkretnym przypadku wyraźnie uzgodniono inaczej.

 

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany ogólnych warunków handlowych. Zmienione warunki zostaną ogłoszone w odpowiedni sposób na stronie internetowej www.porkert-original.cz oraz w zakładach sprzedawcy co najmniej na miesiąc przed wejściem w życie nowych warunków handlowych.

Sprzedawca oświadcza, że opakowanie towaru spełnia wszystkie warunki określone Ustawą. Nr 477/2001 Dz.U. Rep.Czeskiej o opakowaniach w aktualnej wersji oraz za opakowania uiszczono opłatę serwisową w celu zapewnienia zwrotu i recyklingu odpadów.

Pliki cookies
This e-shop and partners need your consent to use individual data so that they can show you information about your interests, among other things. You will give your consent by clicking on the „I agree“ button.