Darmowa wysyłka przy zakupach powyżej 300 zł.

Ochrona danych osobowych

Informacje o kupujących przechowywane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych, tzw. RODO (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych),


Pouczenie osoby, której dane dotyczą – informacja zgodnie z art. 13 RODO

Administrator sklepu internetowego jako administrator danych osobowych (zwany dalej „Administratorem”) niniejszym zgodnie z postanowieniami art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (zwanego dalej „Rozporządzeniem”) informuje swoich klientów (zwanych dalej „Osobą, której dane dotyczą”), że:

Dane osobowe osoby, której dane dotyczą, które zostaną przekazane Administratorowi w momencie wysłania zamówienia, będą przetwarzane w celu zawarcia umowy sprzedaży i jej późniejszej realizacji, w tym w celu obsługi ewentualnych roszczeń osoby, której dane dotyczą  z tytułu wadliwego wykonania. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych osoby, której dane dotyczą jest zatem realizacja umowy sprzedaży zawartej na podstawie zamówienia osoby, której dane dotyczą i jednocześnie wypełnienie obowiązków prawnych Administratora zgodnie z przepisami prawa regulującymi prawa i obowiązki w związku z ochroną konsumentów i rachunkowością.

Powodem przekazania Administratorowi danych osobowych osoby, której dane dotyczą jest identyfikacja stron umowy niezbędna do zawarcia i wykonania umowy sprzedaży, co nie byłoby możliwe bez podania tych danych.

Dane osobowe osoby, której dane dotyczą będą przetwarzane przez okres, w którym Administrator jest zobowiązany przechowywać te dane zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, tj. co najmniej przez 5 lat zgodnie z ustawą o rachunkowości lub przez 10 lat zgodnie z ustawą o podatku VAT.

Podczas przetwarzania danych osobowych osoby, której dane dotyczą nie będzie dochodziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania.

Administrator nie powołał inspektora ochrony danych osobowych ani nie wyznaczył przedstawiciela do realizacji obowiązków w rozumieniu Rozporządzenia. Dane osobowe osoby, której dane dotyczą, mogą być przekazywane w celu realizacji zamówienia wybranemu przez osobę, której dane dotyczą, dostawcy usług kurierskich, a także osobom świadczącym na rzecz Administratora obsługę prawną i księgową w celu należytego wykonania obowiązków określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych osoby, której dane dotyczą, do państwa trzeciego, organizacji międzynarodowej ani podmiotom trzecim innym niż wymienione powyżej.

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, ma prawo do przeniesienia tych danych innemu administratorowi, a także prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna, że Administrator przetwarzając dane osobowe postępuje niezgodnie z Rozporządzeniem.


Pliki cookies
This e-shop and partners need your consent to use individual data so that they can show you information about your interests, among other things. You will give your consent by clicking on the „I agree“ button.